اهدا کننده گان زمین

مرحوم حاج رمضان احمدیان  ◀️ 2000 متر مربع

ایران مختاری ◀️ 2000 متر مربع

حاج محمد تقی واحدی  ◀️ 750 متر مربع

کامران احمدیان و فریبا احمدیان  ◀️ 700 متر مربع

حاج حسینعلی رضا قلی ◀️ 500 متر مربع

حاج حسن رضاقلی و حاج ابوالفضل رضا قلی ◀️ 500 متر مربع

مرحوم محمود علی تیموری ◀️ 464 متر مربع

زینب بهلول زاده ◀️ 56 متر مربع واحد مسکونی