بیماری های تحت پوشش

بیماری های تحت پوشش

بیماری های تحت پوشش این انجمن به شرح ذیل می باشد:

1- سرطان

2- ام اس

3- هموفیلی

4- تالاسمی

5- دیالیزی

6- پیوندی

7- نارسایی کلیه