بازدید خانواده شهدا از پروژه

*خانواده های معظم شهدا چشم و چراغ ما هستند *
حضور معاونت محترم شهرداری حاج کامران محمدخانی و برادر بزرگوارشان ضمن بازدید از عملیات گودبرداری بیمارستان تخصصی خیریه امام علی (ع )و تخصیص مبلغی از هزینه مجلس ختم مادر بزرگوارشان به حساب نه بیمارستان و واریز نمودن مبلغ فوق به حساب انجمن انشاالله خداوند خداوند از این خانواده عزیز این حرکت خداپسندانه را بپذیرد.