کارگروه های پروژه

حضور و همراهی کلیه امورات پروژه ساخت بیمارستان خیریه امام علی (ع) مدیر عامل انجمن آقای مهندس جمال عزیزی ، مدیر پروژه آقای احمد خراسانی به همراه کارگروهای پروژه مهندس محسن چیبایی ، مهندس مشرفی ، مهندس اسدی ، مهندس محمدزاده پودینه و پیگیری جدی امورات توسط این کار گروه