تعداد 300 بسته ارزاق که شامل برنج روغن و ماکارونی بود در شهریور و مهر ماه 99 بین مددجویان تحت پوشش انجمن توزیع گردید.