در شهریور ماه 99 تعداد 200 بسته دفتر 6 جلدی بین دانش آموزان مددجویان تحت پوشش انجمن توزیع گردید،لازم به ذکر هست که این بسته های دفتر توسط خیر گرامی جناب آقای ذوالفغار اسدی به انجمن اهدا شده بود.