گودبرداری و خاکبرداری

*گودبرداری و خاکبرداری پروژه ساخت بیمارستان*

قرارداد اجرای عملیات خاکبرداری به مساحت ۲۰۰۰ متر به عمق تقریبا ۱۰متر به ابعاد ۲۰۰۰۰۰متر با مهندس تاجدیتی بعنوان پیمانکار و مدیر پروژه جناب آقای احمد خراسانی منعقد و مورخه ۹۸/۱۲/۲۶ آغاز به کار نمود که در شروع اقدام تعداد زیادی از خیرین و معتمدین از محل پروژه بازدید نمودند.