تسهیلات ویژه بیماران

تسهیلات ویژه بیماران

باتوجه به اهداف انجمن که حمایت از بیماران تحت پوشش می باشد ، لذا با تصویب هیئت مدیره ، کمک های مالی زیر به مددجویان عزیز ارائه می شود .

1- پرداخت کمک هزینه دارو و درمان به بیماران تا سقف  یک میلیون ريال بصورت 100%  (طبق هزینه فاکتور یا نسخه داروخانه )

2- پرداخت کمک هزینه دارو و درمان به بیماران از یک میلیون  ريال تا دو میلیون  ريال با پرداخت مبلغ حداکثر یک میلیون  ريال

3- پرداخت کمک هزینه دارو و درمان به بیماران از دو میلیون ريال تا بیست میلیون ريال با پرداخت 50%فاکتور یا نسخه

4- پرداخت کمک هزینه دارو و درمان به بیماران از بیست میلیون ريال به بالا با طرح موضوع در جلسه هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره

5- اهداء ارزاق و مایحتاج عمومی به بیماران بصورت هر سه ماه یکبار

6- صدور معرفی نامه برای بیماران جهت دریافت وام قرض الحسنه از بانک های شهرقدس

7- صدور معرفی نامه برای بیماران جهت ارائه به ادارات به منظور برخورداری از تهسیلات و تخفیفات مورد نیاز