تشکیلات اداری انجمن شامل قسمت های زیر است:

1- مدیرعامل                                                          مهندس جمال عزیزی

2- خزانه دار                                                           آقای مهندس حسینعلی مقدم

3- امور مددکاری                                                     سرکار خانم نورپوراصل

4- امور اداری                                                         خانم چیوایی

5- امور حسابداری                                                   آقای علی رهبر

6- امور پشتیبانی                                                     آقای علی لطیفی

7- کمیته درمان                                                       آقای دکتر شاهپور ملکی

8- کمیته املاک                                                       آقای علیرضا نعیمی