تشکیلات اداری انجمن شامل قسمت های زیر است:

1- مدیرعامل                                                          احمد محمدی صفا

2- خزانه دار                                                           آقای مهندس علی عمو عابدینی

3- امور مددکاری                                                     سرکار خانم نورپوراصل

4- امور اداری                                                         خانم چیوایی

5- امور حسابداری                                                   آقای علی رهبر

6- مسئول جمع آوری وجوه صندوقها                            آقای بهرامعلی صفریان

7- کمیته درمان                                                       آقای دکتر شاهپور ملکی