مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس

مهندس جمال عزیزی

نام و نام خانوادگی : مهندس جمال عزیزی
تحصیلات : لیسانس مهندسی معماری
سوابق اجرایی و مدیریتی:

1 – مدیرعامل سازمان بهشت فاطمه (س)
2- مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس
3- عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس