مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس

آقای محمدی صفا

نام و نام خانوادگی : احمد محمدی صفا
تحصیلات : سیکل
سوابق اجرایی و مدیریتی:

1 – مدیر اسبق بخش دیالیز خیریه امام علی ع

2-رئیس موتوری شهرداری شهرقدس

3-رئیس شورای حل اختلاف شهرقدس
4- مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس
5- عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس