مدیران اسبق انجمن

1- کامران محمدخانی

2- کامبیز پیشکاری

3- علی عموعابدینی

4- حسین محجوبی راد

5- احمد خراسانی

6- احمد محمدی صفا

7- مرحوم دکتر اسماعیل پیشکاری