نحوه تشکیل پرونده برای بیماران

جهت تشکیل پرونده برای بیماران عزیز مدارک ذیل مورد نیاز می باشد.

1- عکس 4*3                                >>>2 قطعه

2- فتوکپی کارت ملی                     >>>2 برگ

3- کپی کامل صفحات شناسنامه     >>> 2 سری

4- برگ آزمایشگاه پاتولوژی

5- کپی سند مالکیت منزل یا اجاره نامه

6- فیش آب یا برق